Kwaliteit

EXTRA INFORMATIE

Kwaliteit

De kwaliteit van onze behandeling wordt gewaarborgd door na- en bijscholing, intervisie (periodiek overleg met een collega’s over de inhoud van behandelingen), visitatie vanuit de beroepsvereniging en het toepassen van effectmetingen (ROM). Vanaf 1 januari 2017 stelt voor de overheid het voor zorgverleners binnen de GGZ verplicht om een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te laten registreren bij Zorginstituut Nederland. Dit register zal worden gepubliceerd op internet. Praktijk van der Laan beschikt uiteraard over een kwaliteitsstatuut dat is goedgekeurd door Zorginstituut Nederland. Deze ligt ter inzage in de praktijk.

 

Klachtenregeling

Indien u klachten heeft hoop ik dat u die met ons bespreekt. Wanneer de klachten naar uw mening niet naar tevredenheid worden opgelost kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Hiervoor doe ik een beroep op de regeling van mijn beroepsvereniging, de NVvP. In het klachtenreglement leest u precies wat u kan verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij klachten. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken door het sturen van een e-mail naar klachtenfunctionaris@nvvp.net. Vermeldt u in de mail in ieder geval ook uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u op kan nemen voor een toelichting dan wel een gesprek. 

Wordt uw klacht, ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kunt u de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke en erkende geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Hiervoor ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag.
De geschillencommissie is schriftelijk, telefonisch of digitaal te benaderen, via onderstaand adres: 

Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken Postbus 90600
2509 LP Den Haag
070 – 310 53 10 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur) 

www.degeschillencommissie.nl

Privacy 

Als psychiater heb ik een beroepsgeheim, wat betekent dat wat u mij vertelt vertrouwelijk is. Uw huisarts wordt bij aanvang en beëindiging van de behandeling op de hoogte gesteld middels een brief, mits u daar geen bezwaar tegen heeft. Ook kan het zijn dat er tussendoor overleg plaats vindt met de huisarts. Informatie aan derden wordt alleen verstrekt in overleg met u en wanneer u daar toestemming voor geeft.

Het privacystatement legt uit hoe de praktijk met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).